Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

12. 2. 2016

INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Miloš Habán, nar. 2.11.1986, Vratislávka 48, 594 51 Křižanov (dále jen "žadatel") dne 25.1.2016 podal návrh veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby:

"Rekreační objekt" včetně odpadní jímky, vsakovací jímky na dešťové vody a vrtané studny na pozemcích st.p. 47/1, st.p. 47/2, parc. č. 16/4, 16/9 a 724 v katastrálním území Vratislávka.

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona vyvěšuje informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce.

Poučení: Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů.

otisk razítka Cíková Petra referent stavebního úřadu

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy musí být vyvěšena po dobu nejméně 8 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a OÚ Vratislávka, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:…………………… Sejmuto dne:…………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

……………12.2.2015…………………......... Razítko a podpis oprávněné osoby: